پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SCS

الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SCS استریم 
دامنه توان hp1 تا 3
دامنه ارتفاع m12.5 تا 17
دامنه ابدهی m ³/h18 تا 48
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردمصارف خانگی ، صعنتی ، کشاورزی و آبرسانی تحت فشار

پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SHF

الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SHF استریم 
دامنه توان hp1.2 تا 3
دامنه ارتفاع m14 تا 24
دامنه ابدهی m ³ /h27.6 تا 84
جنس بدنه چدن
جنس شفت استنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردمصارف خانگی ، سیستمهای آتشنشانی و کشاورزی ، استخرها

پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ EAZ

الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری EAZ استریم 
دامنه توان KW 055 تا 22
دامنه ارتفاع m11 تا 101
دامنه ابدهی m ³ /h13.5 تا 165
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنز
کاربردمصارف صنعتی کشاورزی آبرسانی شهری و ساختمانی و ...

پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ S1DK,S2DK

الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری S1DK , S2DK استریم 
دامنه توان hp0.5 تا 3
دامنه ارتفاع m20 تا 34
دامنه ابدهی m ³ /h5.4 تا 42
جنس بدنه چدن
جنس شفت استنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردمصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، آبیاری و استخرها

پمپ سیرکولاتر سانتریفیوژ WRS

الکتروپمپهای سیرکولاتورهای سه دور سری WRS استریم 
دامنه توان W32 تا 305
دامنه ارتفاع m2 تا 9
دامنه ابدهی l/min28 تا 175
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
کاربردانتقال آب داغ در موتور خانه ها مصارف خانگی

پمپ سانتیریفیوژ خانگی PW

الکترو پمپ سانتریفیوژ سری PW-139EA استریم 
توان hp0.3
حداکثر ارتفاع m35
حداکثرابدهی m ᶾ/l2.4
جنس بدنه برنج و چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربرد این پمپ قابلیت خودمکشی دارد و در مصارف خانگی استفاده میشود

پمپ سانتیریفیوژ خانگی SPM16

الکترو پمپ سانتریفیوژ 1 اینچ SPM16 استریم 
توان hp0.5
حداکثر ارتفاع m43.4
حداکثر ابدهی m ᶾ/h2.2
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
کاربردمصارف خانگی و انتقال سیال
کاربردبرای ابیاری مزارع، انتقال اب از چاه ها، صنعتی ابرسانی شهری

پمپ سانتیریفیوژ زمینی PH90

الکتروپمپ سانتریفیوژ سری PH90 پمپ فشار بالا استریم 
توان HP1
حداکثر ارتفاع M85
حداکثر ابدهی M ᶾ/H2.1
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردسیستم های پر فشار ابرسانی ، باغی ، دیگ بخار ، مصارف خانگی

پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SJET100L

الکتروپمپ سانتریفیوژ سری جتی SJET 100L استریم 
توان hp1
حداکثر ارتفاع m50
حداکثر ابدهی m ᶾ/h3.1
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه نوریل
کاربردمصارف خانگی و کشاورزی ، باغبانی

پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SQB

الکتروپمپ سانتریفیوژ مدل سری SQB60 – SDB 60 استریم 
توان HP0.5
حداکثر ارتفاع m35
حداکثر ابدهی m ᶾ/h2.1
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردمصارف خانگی و ابرسانی پر فشار

پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SCM2-52-SCM100

الکتروپمپ های سانتریفیوژ سری (SCM 22 -SCM100 )بشقابی استریم 
دامنه توان hp0.5 تا 1
دامنه ارتفاع m18 تا 33
دامنه ابدهی m ᶾ/h5.4 تا 6.3
جنس بدنه چدن
جنس شفت استنلس استیل
جنس پروانه برنج
کاربردمصارف خانگی و باغبانی افزایش فشارو سیستم های آتشنشانی و صنعتی

پمپ خانگی طبقاتی افقی SMH

الکتروپمپ های سانتریفیوژ طبقاتی افقی سری SMH استریم 
دامنه توان hp2.75 تا 3
دامنه ارتفاع m67 تا 75
دامنه ابدهی m ᶾ/h9.6
جنس بدنه استیل ، چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه نوریل
کاربردابرسانی تحت فشار ، بوستر پمپ های کشاورزی ، ساختمانی و اتشنشانی

الکتروپمپ سانتریفیوژ زمینی SCPM

الکتروپمپهای سانتریفیوژسری SCPM) (130- 158- 170- 200) استریم 
دامنه توان hp0.5 تا 2
دامنه ارتفاع m20 تا 40
دامنه ابدهی m ᶾ/h 6 تا 7.9
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه برنجی و نوریل
کاربردابرسانی تحت فشار ، باغی ، خانگی و سیستم های آتشنشانی