پنتاکس IPFC

IPFC/FCP VARIABLE SPEED CONTROLLER

اینورتوردور متغییرسری IPFC/FCP

اینورتور یک تغییر دهنده فرکانس است که برای کنترل و محافظت از الکتروپمپ طراحی شده است.
اینورتور به بخش الکتریکی پمپ متصل می شود و سرعت الکتروموتور را تنظیم می کند.
این دستگاه به منظور تنظیم الکتروپمپ با شرایط عملیاتی و میزان دبی الکتروپمپ انتخاب و نصب می شود.
واحد الکترونیکی فشرده شامل یک ریزپردازنده بوده که به منظور خنک کاری سریعتر به یک ساختار آلومینیومی سبک متصل شده است.
مزیت های IPFC/FCP
• صرفه جویی در مصرف انرژی
• نصب آسان
• محافظت در مقابل شدت جریان زیاد
• جلوگیری از خشک کار کردن الکتروپمپ
• کاهش صدا
• راه انداز نرم
• محافظت از پمپ دوم بدون اینورتور در مقابل شدت جریان زیاد وخشک کار کردن
• قابل نصب به صورت مستقیم روی کاور پمپ یا روی دیوار