الکترو پمپ خود مکش سری CEA

PROTECTION AND CONTROL PANEL
PML.PMLD.PMC/PT/QM.QMD/QT/AV.QAV تابلو کنترل های سری
کاربرد: برای انواع کفکش ولجنکش پنتاکس تک فاز و سه فاز
DV150/DM-DC160/DV200/DM-DC210/DVT300/DMT-

DCT310/DTR150/DTR200/DTRT300/DTRT400/DVT400/DCT410/DVT-DMT-

DTRT550/DCT560/DVT-DCT-DTRT750/DVT-DMT-DCT-DTRT1000/DVT-DMT250-

4/DVT-DMT300-4/DVT400-4/DMT400-4/DVT550-4/DMT550-4/DVT-DMT750-4