STREAM

شركت استریم (Stream) كشور چین، توليد كننده انواع موتورپمپ در ظرفيت‌هاي متنوع با موتور دراقسام بنزيني, نفت و بنزین و ديزلي.